Sjokkventil Luwa FC-H

Ventil
Model: Luwa FC-H
Ta kontakt

Ventilen er godkjent av DSB som sjokkventil uten dempningsledd i betonganlegg og offentlig tilfluktsrom i fjell.

Bruksområde
Ventilen er godkjent av DSB som sjokkventil uten dempningsledd i betonganlegg og offentlig tilfluktsrom i fjell. Ventilen har også anvendelse i sivile produksjonsanlegg hvor det er fare for eksplosjoner, f.eks. i petrokjemiske anlegg og andre prosessanlegg.

Konstruksjon
Ventilblokkene består av et ventilhus i epoksybelagt aluminium med seks gjennomløp. I hvert gjennomløp sitter en bladfjær i rustfritt materiale som utgjør lukkeelementet. Ventilblokkene monteres i innstøpingshus dimensjonert i henhold til den aktuelle trykkbelastning, luftmengde, og tillatt trykkfall. Standard innstøpningshus leveres varmforsinket med forskalingsplater for systemforskaling. På forespørsel kan vi levere andre typer hus for innmuring eller fastbolting tilpasset de aktuelle forhold. Innstøpingshus kan også leveres i syrefast stål.

Funksjon
Bladfjærene som utgjør lukkeelementet står normalt i midtstilling og tillater ventilasjonsluften å passere i begge retninger. Hvis ventilen blir utsatt for en trykkbølge blir fjæren presset mot ventilsetet og lukker. Ved den etterfølgende undertrykksfase suges bladfjærene mot det motsatte ventilsetet og stenger for undertrykket. Pga. bladfjærenes lille masse, er lukketiden meget kort.

Spesielle egenskaper
Lukker automatisk både ved trykk og undertrykk.
Motstår gjentatte belastninger > 1100 kPa reflektert eksplosjonstrykk av lang varighet.
Kort lukketid: 1,2 ms ved 1000 kPa.
Laveste lukketrykk: 6500 Pa (6,5 kPa)
Fleksibelt mht. kapasitet og byggemål.

Sjokkventil FC-H:

Standard innstøpningshus for tilfluktsrom
For tilfluktsrom skal denne type innstøpningshus benyttes. Tegningen viser innstøpningshus for tilfluktsrom i betong beregnet for 300 kPa reflektert trykk. For tilfluktsrom i fjell, beregnet for 1000 kPa reflektert trykk, er bredden 565 mm.

Innstøpningshus med flere rader
For prosessanlegg med stort ventilasjonsbehov og relativt moderate trykk-krav, kan tilsvarende hus tilvirkes med flere rader med ventilelementer. Ventilhusene blir styrkeberegnet i hvert enkelt tilfelle ut fra forventet eksplosjonslast, luftmengde, og akseptabelt trykktap.

Polygonal innstøpningshus
Polygonal innstøpningshus for sjokkventil FC-H er spesielt egnet i tilfeller hvor det er behov for store luftmengder, og det er begrenset plass. F. eks. i forbindelse med ventilasjonskanaler boret i fjell. Forutsatt at ventilhuset er tilstrekkelig forankret kan det monteres både horisontalt og vertikalt. Huset består av en innstøpt forankringsdel, 1-6 stk ventilmoduler med sjokkventiler montert i periferien, og et endelokk. Endelokket kan leveres hengslet slik at det kan åpnes i fredstid. Derved reduseres trykktapet og følgelig energikostnadene for ventilasjonen.

Boltet ventilhus
I forbindelse med prosessanlegg hvor det ønskes mer ventilasjonsluft inn i en eksisterende bygning, kan det finnes løsninger for å bolte en ramme for ventilelementer på utsiden av veggen. Avhengig av størrelse og mulig eksplosjonstrykk kan det benyttes gjennomgående bolter eller ekspansjonsbolter. Utforming av denne type ventilhus må tilpasses i hvert enkelt tilfelle. Metoden kan også benyttes for eksisterende tilfluktsrom forutsatt at man får dispensasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Det tas forbehold om konstruksjonsendringer.

FDV / Produktblad

Sjokkventil FC H