CODE OF CONDUCT

AS Norfo har vedtatt denne etiske retningslinjen som setter føringer for hvordan virksomheten skal opptre som et ansvarlig selskap. For oss er utvikling, sikkerhet og bærekraft kjerneverdier som gjennomsyrer alt vi gjør. Dette inkluderer våre relasjoner med partnere og leverandører.

Gjennom langsiktige forretningsrelasjoner fremmer vi sikkerhet for oss, våre ansatte, våre kunder og våre leverandører. Vi vil opptre etisk, ærlig og med omtanke for forventningene til verden rundt oss. AS Norfo og Mekanor er heleide selskaper i Frøytor Holding og for å tilfredsstille åpenhetslovens regler og retningslinjer har styret fokus på at selskapet/ene skal drives forsvarlig når det gjelder menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold. Aktsomhetsvurderinger skal dermed gjennomføres løpende. På selskapets nettside vil det foreligge oppdatert rapport for våre aktsomhetsvurderinger iht Åpenhetsloven pr 30.06 hvert år og oppdateres ellers ved betydelige endringer i selskapets risikovurderinger.

Våre etiske retningslinjer er basert på OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv med aktsomhetsvurderinger som metode og de ti prinsippene i FNs Global Compact. Begge rammeverkene anbefaler aktsomhetsvurderinger som foretrukket metode for å kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan virksomheter håndterer eventuell negativ påvirkning på arbeidstaker- og menneskerettigheter i egen virksomhet og i leverandørkjeden.

AS Norfo anerkjenner de ti prinsippene i FNs Global Compact og arbeider for å fremme disse i de miljøene vi opererer.

For å oppfylle disse allmenne prinsippene har Norfo definert følgende prinsipper:

• AS Norfo følger de lover, forskrifter og standarder som gjelder i de land hvor selskapet ope rerer

• AS Norfo driver sin virksomhet med integritet og moral og tar ansvar for selskapets handlinger;

• AS Norfo respekterer FNs menneskerettighetserklæring og aksepterer vårt ansvar for å ivareta de ansattes og samfunnets rettigheter i selskapets virksomhet.

• AS Norfo er aktive i vårt samarbeid med våre leverandører nasjonalt og internasjonalt med mål om å bedre forholdene for de som jobber med produksjon av selskapets råvarer, halvfabrikata og ferdige produkter.

I de områdene hvor AS Norfo opererer, arbeider vi for å sikre at våre leverandører etterlever prinsippene i våre etiske retningslinjer.

 

Forholdet til våre kunder

Tilliten til AS Norfo næres og respekteres ved å anerkjenne kundenes legitime rett til informasjon om selskapets verdier og handlinger.

 

Forholdet til våre ansatte

Forholdet baseres på gjensidig respekt og tillit. AS Norfo ansettelsesvilkår er i henhold til lønnsnivået i norsk arbeidsliv og nasjonal lovgivning.

 

Forretningsetikk

AS Norfo skal aldri bruke eller på noen måte bli assosiert med metoder som korrupsjon, bestikkelser og annen urettferdig konkurransebegrensende praksis som forvrenger markeder og hindrer økonomisk, sosial og demokratisk utvikling.

 

Miljø

Vår ståldørproduksjon, via vårt datterselskap Mekanor, skal ha så liten innvirkning på miljøet som mulig. Dette oppnår vi ved å bevare ressurser som materialer og energi. Vi vil også minimere restprodukter og avfall og sortere disse på den beste måten for gjenvinning eller destruksjon. Vårt kvalitetssystem TQM sikrer at vi overholder de lover og krav som finnes. Ved å tenke forebyggende, vil vi beskytte miljøet og redusere risikoen for uforutsette hendelser.

 

FNs Global Compacts 10 prinsipper

På «World Economic Forum» i Davos i 1999 oppfordret FNs daværende generalsekretær Kofi Annan næringslivet til å ta globalt ansvar. Generalsekretærens initiativ førte til dannelsen av "The Global Compact", som inkluderer prinsipper om menneskerettigheter, arbeidsrettslige spørsmål, miljø og korrupsjon rettet mot selskaper. Prinsippene bygger på FNs menneskerettighetserklæring, ILOs grunnleggende konvensjoner om menneskerettigheter i arbeidslivet, Rio-erklæringen og FNs konvensjon mot korrupsjon.

 

Menneskerettigheter

Prinsipp 1: Selskaper bes om å støtte og respektere beskyttelsen av internasjonale menneskerettigheter på den sfæren de kan påvirke; og

Prinsipp 2: sikre at eget selskap ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.

 

Arbeidsforhold

Prinsipp 3: Selskaper blir bedt om å opprettholde organisasjonsfrihet og effektiv anerkjennelse av retten til kollektive forhandlinger;

Prinsipp 4: avskaffelse av alle former for tvangsarbeid;

Prinsipp 5: effektiv eliminering av barnearbeid; og

Prinsipp 6: avskaffelse av diskriminering med hensyn til sysselsetting og yrke.

 

Miljø

Prinsipp 7: Selskaper bes om å støtte føre-var-prinsippet med hensyn til miljørisiko.

Prinsipp 8: ta initiativ til å fremme større miljøansvar; og

Prinsipp 9: oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlige teknologier.

 

Korrupsjon

Prinsipp 10: Selskaper skal bekjempe alle former for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser.