Salgs- og leveringsbetingelser AS NORFO

1. INNLEDNING OG FORRANG

Disse salgs- og leveringsbetingelsene har forrang fremfor andre leveringsbetingelser i den utstrekning de ikke uttrykkelig fravikes ved skriftlig avtale mellom partene.

Selger er i det påfølgende er å forstå som AS Norfo og kjøper er kunde.

2. TILBUD – PRISER

Selgers tilbud er gyldig i 30 dager etterat tilbudet er sendt fra Selger, med mindre annet er spesifisert i tilbudet. Alle priser er eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter, med mindre annet er spesifisert. Kjøper har selv ansvaret for å kontrollere at Selgers tilbud er i overensstemmelse med Kjøpers formål.

Vi tar forbehold om at varer tilbudt fra lager kan være solgt i perioden mellom tilbud gis fra Selger til Kjøpers aksept.

Tilbud gitt av Selger er knyttet til en spesifikk forespørsel, og Selger forbeholder seg retten til å revidere tilbud dersom opprinnelig forespørsel endres med hensyn til produkter, mengder, type materiale og spesifikasjoner.

Dersom det fra tilbud er gitt til levering finner sted skjer endringer i valutakurser, fraktkostnader, tollsatser, assuranser, importutgifter, avgifter eller priser fra underleverandører, har Selger adgang til å revidere tilbudet tilsvarende.

Det tas forbehold med hensyn til vurdering av beløpsgrense for kreditt (kredittgrense). Kredittgrense vil bli vurdert av Selger i forhold til bestillingens størrelse og varighet og sees i sammenheng med øvrig løpende kjøp fra Selger og avtalte betalingsbetingelser. Grensen må avklares mellom partene dersom tilbudet for øvrig aksepteres. Det kan da bli aktuelt at det må etableres en betalingssikkerhet for hele eller deler av leveransen.

3. KVALITET

Dersom Kjøper ønsker en spesiell kvalitet, eller varer som avviker fra standardleveranser, må Kjøper presisere dette ved bestilling.

Med mindre annet er skriftlig avtalt, er Selger ikke ansvarlig for noen del av prosjekteringen, for anvendelsen av varen, eller for varens kompatibilitet med andre produkter.

4. KANSELLERING

Kjøper har ikke rett til kansellering og/eller oppsigelse av inngått avtale med mindre selger samtykker til dette.

5. FAKTURADATO

Fakturaen kan dateres den dagen varen sendes eller hentes fra lager eller produksjonssted/verk.


6. BETALINGSBETINGELSER

Selgers standard betalingsbetingelser er netto 30 dager dersom annet ikke er avtalt. Ved overskridelse av betalingsfristen plikter Kjøper å betale forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven. Selger kan dessuten belaste Kjøper purregebyr i henhold til inkassoloven. Kjøpers reklamasjon på grunn av uvesentlige mangler fritar ham ikke for rettidig betaling. Ved Kjøpers rettmessige reklamasjon på deler av en leveranse, skal den ubestridte delen av leveransen betales i henhold til avtalen. Betalingen skal være på selgers konto senest på forfallsdagen.

7. FORSENDELSE

Selger velger transport og transportmåte etter beste skjønn, med mindre Kjøper har fremsatt ønske om en bestemt transportvei og/eller transportmåte. Kjøper har selv ansvaret for varene under transporten, med mindre den besørges av Selgers eget distribusjonsapparat. Frakt kan belastes Kjøper dersom ikke annet er avtalt i egen fraktavtale. Ved alle leveranser gjelder Incoterms 2010. Normal betingelse er FCA Skedsmokorset dersom ikke annet er nevnt i salgsdokumenter fra Norfo.

Risikoen for varen overføres fra Selger til Kjøper når varen anses levert.

8. LEVERINGSDATO – FORSINKELSE

Leveringsdato er spesifisert i ordrebekreftelsen sendt til kjøper. Levering skal skje i henhold til avtalt leveringstid. Eventuelle forsinkelser fra underleverandør og/eller produsent skal Selger ikke være ansvarlig for.

Selger skal ikke være ansvarlig for forsinket levering som skyldes forhold som Kjøper svarer for, herunder tilfeller der Kjøper innen avtalt frist (i) ikke har utbetalt eller gitt tilstrekkelig sikkerhet, (ii) ikke har gitt Selger nødvendig teknisk informasjon, (iii) ikke har mulighet til å motta vareforsendelse til avtalt tid eller (iv) der Kjøper krever endring av bestilling som kan påvirke leveringsdato. Dersom Selger besørger lagring som følge av forsinket levering som Kjøper er ansvarlig for, skal Kjøper dekke kostnadene og inneha risikoen for slik lagring. Det gir også Selger rett til å fakturere fra den dato varen er akseptert eller avtalt levert.Kjøper plikter å reklamere ved forsinkelse innen syv dager etter avtalt levering skulle funnet sted. Dersom forsinkelsen medfører et dokumentert økonomisk tap for Kjøper, skal Selgers ansvar ved rettidig reklamert forsinket levering av lagerførte varer være begrenset til dagmulkt i henhold til denne bestemmelsen. Dagmulkten skal utgjøre 0,25 % av den forsinkede leveransens verdi eksklusiv mva. pr påbegynt uke, fra og med den uke Selger har overskredet avtalt leverings- tidspunkt. Samlet dagmulkt for forsinkelse skal ikke overstige 7,5 % av den forsinkede leveransens verdi, inklusiv mva.

Kjøper kan kun heve kjøpet ved vesentlig forsinkelse. Ved heving har Kjøper ikke krav på erstatning utover dagmulkt, jf. foregående avsnitt.

9. KONTROLL VED MOTTAKELSE AV VAREN

Kjøper eller annen som tar imot varen for Kjøper, må før befrakter forlater mottaksstedet, anføre eventuelle fraktskader på fraktbrev, signere samtlige kopier. Dersom dette ikke gjøres mister Kjøper sin rett til å reklamere på slik skade og dermed sin rett til erstatning.

Kjøper skal videre ved mottakelsen kontrollere at varen er i henhold til avtalen og fullt ut kan benyttes til Kjøpers formål. Varen skal undersøkes mot eventuell pakkseddel.

Undersøkelse skal skje på forsvarlig måte ut fra det som kan forventes ut fra varens art og leveringsform. Kontrollen skal foretas før varen videreselges, monteres, eller på annen måte tas i bruk.

Kjøper er ansvarlig for at alle tekniske data og varen i sin helhet er i samsvar med Kjøpers behov og krav.


10. RETUR

Retur av kontraktsmessige varer aksepteres kun etter nærmere avtale med Selger, hvilket Selger kan nekte på fritt grunnlag. Varer som aksepteres returnert av Selger, skal være i samme stand som ved levering, og i original emballasje der dette anvendes for produktet. Varer av samme type skal være sortert på samme måte som ved levering.

Dersom retur aksepteres av selger, må det påregnes minimum 20 % returgebyr.

Fraktkostander knyttet til akseptert retur vil bli belastet Kjøper.

11. REKLAMASJON

Reklamasjoner på anført mangelfulle varer skal skje skriftlig.

Reklamasjoner vedrørende

a)    transportskade eller manko i antall kolli skal skje straks ved varens ankomst, og skal rettes til fraktfører. Kjøper eller annen som tar imot varen for Kjøper, må før befrakter forlater mottaksstedet, anføre eventuelle fraktskader eller manko på fraktbrev, signere samtlige kopier. Dersom dette ikke gjøres mister Kjøper sin rett til å reklamere på slik skade/manko og dermed sin rett til erstatning

b) manko i innhold av emballerte varer skal skje straks og senest innen 8 dager etter ankomst med spesifikasjon over avvikene; og

c) mangelfull vare må skje snarest mulig og senest åtte dager etter at mangelen er eller burde ha vært oppdaget, dog ikke senere enn ett år fra levering.

Kjøper har ansvar for at varen oppbevares på forsvarlig måte inntil reklamasjon er avklart.


12. SELGERS ANSVAR FOR MANGLER

Dersom varen har en mangel og Kjøper reklamerer innen fristene i punkt 12, kan Selger velge hvorvidt mangelen skal avhjelpes ved omlevering eller retting. Kjøper skal ikke foreta retting av feil / mangler før dette er avklart med Selger. Selger skal under enhver omstendighet ikke være ansvarlig for omlevering eller retting av varene på/til et annet sted enn opprinnelig leveringssted.

Avhjelpes ikke mangelen innen rimelig tid fra reklamasjonstidspunktet, kan Kjøper kreve heving såfremt mangelen er vesentlig.

Selger har intet ansvar for skade eller tap som følge av varens videreanvendelse eller for konsekvensansvar så som arbeidsutgifter, dagmulkt, skadeerstatning, utskiftningskostnader, leietap eller for skade som varen har voldt på person eller ting, med mindre skaden eller tapet skyldes mangler ved varen som kan føres tilbake til forsett eller grov uaktsomhet hos selgers ledelse.


13. EMBALLASJE
Paller og annen spesialemballasje faktureres Kjøper i henhold til faktisk kost. Emballasje tas ikke i retur med mindre dette er avtalt.


14. SALGSPANT

Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er betalt, jf. panteloven § 3-14.

15. FORCE MAJEURE

Selger kan ikke holdes ansvarlig for mangler eller forsinkelser som skyldes forhold som ligger utenfor Selgers kontroll, herunder, men ikke begrenset til, lokal eller landsomfattende arbeidskonflikt, brann, krig, virus eller andre alvorlige dataangrep, militær oppstand, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør, mangel på transportmidler (stengte veier/togforbindelser m. m.), alminnelig varemangel, kassering av store arbeidsstykker, mangel på arbeidskraft eller innskrenkinger av krafttilførsel.

Selger skal gi Kjøper meddelelse om slike forhold og følgene av disse innen rimelig tid.

16. TVISTER

Disse salgs- og leveringsbetingelser og enhver tvist som måtte oppstå mellom Kjøper og Selger er underlagt norsk rett.

Tvister mellom Kjøper og Selger skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, kan hver av partene søke tvisten løst ved alminnelige norske domstoler.

I tilfelle søksmål vedtas Selgers alminnelige verneting av begge parter.