Rehabilitering av tilfluktsrom

Aktuelt / 31.01.2022
I Stortingsmelding 17 heter det at tilfluktsrom skal vedlikeholdes. Det er eiers ansvar å sørge for vedlikehold iht. forskrifter. Norfo har jobbet med tilfluktsrom siden 1963 og besitter stor kompetanse på området. Vi kan hjelpe eiendomseiere med veiledning, gjennomføring og vedlikehold av tilfluktsrom. Vi tilbyr serviceavtale.

Norfo har jobbet med tilfluktsrom siden 1963 og besitter stor kompetanse på området. Vi inspiserer tilfluktsrom, reparerer og bygger om og monterer nødvendig utstyr for ventilasjon. Vi har dører, sjokkventiler og gjennomføringer for eksplosjonssikring av rom og bygg. Vi produserer også porter og luker.

Norfo kan hjelpe eiendomseiere med veiledning, gjennomføring og vedlikehold av tilfluktsrom. Det er krav til at tilfluktsrommet skal kunne ryddes og klargjøres i løpet av 72 timer. Sammen kan vi legge en plan for hvordan du kan sikre at ditt tilfluktsrom til enhver tid er i forskriftsmessig stand.

De som eier tilfluktsrom, private eller offentlige, plikter å vedlikeholde disse slik at de kan brukes etter intensjonen. Norfo står til tjeneste med bistand og råd i forbindelse med tilfluktsrom, herunder rehabilitering og opprustning av eldre anlegg. Vi utfører befaringer på tilfluktsrom, dersom det skulle være ønskelig med et tilbud på utstyr. Vi leverer rør- og kabelgjennomføringer, sjokkventiler og ventilasjonssystemer, materiell/løsutstyr, tilfluktsromsporter og tilfluktsromsdører.

Med tilfluktsrom forstås permanente beskyttelsesrom som skal verne befolkningen mot skader ved krigshandlinger. Vi skiller mellom private og offentlige tilfluktsrom.

OFFENTLIGE TILFLUKTSROM

Offentlige tilfluktsrom er for alle som oppholder seg i det aktuelle området. Kommunen eier disse rommene og har ansvaret for vedlikehold, mens Sivilforsvaret har ansvaret for drift og klargjøring i en beredskapssituasjon.

Denne type tilfluktsrom ble primært bygget i byer og større tettsteder for å gi vern for folk som er konsentrert utendørs i bysentra, trafikkområder og lignende. Offentlige tilfluktsrom kan for eksempel være større fjellanlegg og rom bygget i tilknytning til offentlige bygg, idrettshaller og parkeringsanlegg og de er skiltet på utsiden. Ikke alle kommuner har offentlige tilfluktsrom.

Det er kommunene som har ansvaret for å informere innbyggerne om hvor de offentlige tilfluktsrommene befinner seg. I tillegg skal offentlige tilfluktsrom være skiltet fra gata.


PRIVATE TILFLUKTSROM

De private tilfluktsrommene er for dem som normalt oppholder seg på eiendommen eller bygget. Det kan for eksempel være i kontorbygninger, skoler, barnehager, borettslag, bedrifter, butikker og hoteller. Størrelsen på private tilfluktsrom er tilpasset antall personer som normalt oppholder seg på eiendommen. Det er derfor ikke ønskelig at andre som oppholder utenfor eiendommen skal søke dekning der.

Private tilfluktsrom er bygget på byggherrens regning. Eier av bygget har ansvaret for å vedlikeholde rommet i fred og klargjøre og drifte av rommet ved beredskap.


VERN

De fleste tilfluktsrom vil redusere skadevirkningene fra konvensjonelle våpen, det vil si skader som følge av trykkbølger og fra splinter. Der det er installert mekanisk ventilasjon med ABC-filter, vil skader fra kjemiske og biologiske våpen bli reduserte. Mange tilfluktsrom vil også medvirke til å redusere stråling fra radioaktivt nedfall, og i noen grad direkte stråling under kjernefysiske sprenginger.


TILSYN

Sivilforsvaret har ansvaret for tilsyn med offentlige og private tilfluktsrom. Standarden på rommene varierer som følge av at de er bygd under ulike forskrifter, og varierende grad av vedlikehold. Tilfluktsrom som er i jevnlig bruk er i generell bedre forfatning, enn rom som kun benyttes sporadisk eller ikke er i bruk.

Stortinget har bestemt at eksisterende tilfluktsrom skal opprettholdes og vedlikeholdes.


FORSKRIFTER

Lovdata: Forskrift om tilfluktsrom

(Kilde: Sivilforsvaret)


Les mer om tilfluktsrom her; Forskrifter og krav til tilfluktsrom