Nødbelysning og slusedørsignal for tilfluktsrom

For nødlys i tilfluktsrom i fredstid vil tradisjonelle bestemmelser og standarder gjelde, NS EN 1838:2013, NEK EN 50172 og krav i NEK 400. Tilfluktsromsentralen vil derfor ikke kunne benyttes til forsyning av tradisjonell nødbelysning. Sentralen er dimensjonert til å kun å drifte nødbelysning når rommet benyttes som tilfluktsrom og vil i fredstid være avslått.

I tilfluktsrom uten nødstrømsaggregat kreves batteriforsynt nødlysanlegg. Det skal etableres nødlys i oppholdsrom, sykerom, vaske-/toalettrom, ventilasjonsrom og sluse (både ved fast- og monterbar sluse). Anlegget skal ha et lysnivå på minimum 3 lux, unntatt ventilasjonsrom som skal ha minimum 15 lux. Anlegget skal ha en kontinuerlig lystid på minimum 6 timer - uten lading. For tilfluktsrom mindre enn 40 m² kan nødlysanlegget erstattes av 3 stavlykter. 

Sentralen kan monteres hvor det måtte ønskes innenfor gassgrensen, men vær oppmerksom på at batterikasse skal monteres i fast sluse eller toalettrom med direkte avtrekk. Plassering av tilfluktromssentralen bør derfor tas i betraktning av dette. Nødlysanlegget skal forsynes fra blybatterianlegg med tilstrekkelig kapasitet. Ved dimensjonering skal det tas hensyn til lysarmaturers slukkespenning, samt til spenningsfall i fordelingsanlegget. Batterier plasseres i fast sluse eller i toalettrom med direkte avtrekk og monteres i sjokkdempet syrefast kasse eller stativ festet til underlaget.

Tilfluktsrom med fast sluse skal ha lyd- og lyssignal som varsler når en av dørene i slusen er åpen. Varselanordningen skal plasseres utenfor, inne i og innenfor slusen.

Betydning av sluse: Med sluse forstås et rom som tillater passasje til tilfluktsrommet uten at forurenset luft trenger inn i oppholdssonen. Slusen skal etableres i forbindelse med inngangspartiet ved den mest naturlige adkomstveien.  

Forskrift fra NEK:400 
805A.512.2.302 Fordelingstavler skal være plassert i oppholdsrom, eller annet egnet rom innenfor gassgrense. Fordelingstavler skal være montert med sjokkdempere i samsvar med Forskrift om tilfluktsrom. I tillegg skal skap være festet til tak eller vegg med slakk line dersom det ikke er brukt spesielle sjokkdempere som hindrer at skapet faller ned eller velter, om de sjokkdempende elementene ødelegges. Sjokkdempere og slakk line skal festes med ekspansjonsbolter som tåler en statisk last minst 5 x vekten av skap med innhold. Kapslingsgraden skal minimum være IP44.

805A.599.3.301 Belysningsarmaturer skal minst ha kapslingsgrad IP44. Belysningsarmaturene skal være i en lett og slagbestandig utførelse. Belysningsarmaturer med løs skjerm skal ha skjerm av plast eller metallgitter, og skjermen skal være godt festet til belysningsarmaturen.

Systemets hovedenhet er en 24 volts nødlyssentral med 4 kurser. Kurs 1 og 2 settes opp for å drifte nød- belysning i det aktuelle området. Kurs 3 settes opp for å drifte slusedørsignal,og lyskurs 4 settes opp for å drifte markeringslys/orienteringslys i det aktuelle området og er spenningssatte så lenge sentralen er slått på. Sentralen driftes fra lyskursen i det aktuelle området. Dersom sentralen mister driftsspenningen sin vil den gå over på batteridrift og spenningssette kurs 1 og 2 slik at nødbelysningen blir aktivert.  

Tilfluktromssentral

Sentralen er ikke i bruk i normaltilstand og vil være avslått. Hovedbryter i front skal derfor stå i 0-posisjon. Sentralen er kun for bruk ved mobilisering og er ikke for bruk i fr…

Spesifikasjoner:
Sentral type: Tilfluktsentral
Driftsspenning: 230 VAC 50Hz
Markeringslys/kurser: 4 X 120W - Totalt 250 VA
Ledelys kurser: 190W per kurs
Max batteri kapasitet: 55 Ah

Utgangsspenning:    Under drift av nettspenning: 24VAC, under batteridrift: 24VDC
Batterispenning:       24VDC
Inngangseffekt:        300VA
Temperaturområde: +10 til +30 °C
Kapslingsgrad:         IP66
Inngangssikring:      flatsikring 10AT
Ladesikring:             flatsikring 10AT
Lyskurssikring:         flatsikring 10AT
Batterisikring:           flatsikring 15AT