Forskrifter og krav til tilfluktsrom

Spør oss om tilfluktsrom

I Stortingsmelding 17 heter det at tilfluktsrom skal vedlikeholdes. Det er eiers ansvar å sørge for vedlikehold iht. forskrifter.

Skal du oppgradere eller rehabilitere ditt tilfluktsrom?

Vi har landets mest erfarne spesialister på tilfluktsrom. Vi har jobbet med tilfluktsrom siden 1963 og besitter stor kompetanse på området.

Hvordan en prosess foregår:

BEFARING
Som oftest starter arbeidet med en befaring i henhold til Sivilforsvarets liste og forskrifter for tilfluktsrom. Der går en av våre sakkyndige gjennom alle rom og gjør en vurdering på hva som bør utbedres. Det er svært viktig at rommene er ryddet slik at det er mulig for vår rådgiver å komme frem til ventiler og nødutgangsluker slik at han får sjekket/testet funksjonene.

TILSTANDSRAPPORT
Deretter vil det bli utarbeidet en tilstandsrapport. Denne vil vise hvilke utbedringer som må gjøres, slik at tilfluktsrommet ditt blir i den stand som forskriftene om tilfluktsrom krever. Siste side i rapporten er et regneark for å sette opp en budsjettkalkyle.

TILBUD
Du vil deretter motta et budsjett fra oss for hva det vil koste å sette rommet i forskriftsmessig stand.

GJENNOMFØRING
Sammen planlegger vi med deg hvilke utbedringer som bør tas når. Vi sørger for at alle utbedringer gjøres i henhold til gjeldende forskrifter. Vi har egne profesjonelle montører som utfører dette arbeidet. Vi leverer ventilasjon/filter, sikkerhetsdører og porter, nødlys, nødstrøm, løsutstyr som utbryterverktøy og sanitetsskrin, gjennomføringer og instruksverk mm.

SERVICE/SERVICEAVTALE
For til enhver tid å holde rommene oppdatert og i forskriftsmessig stand tilbyr vi serviceavtale for årlige kontroller av rom og utstyr.

Hos oss kan du være helt trygg på at prosessen gjennomføres på en korrekt måte i henhold til forskrifter og myndighetenes krav.


Vi kan hjelpe eiendomseiere med veiledning, gjennomføring og vedlikehold av tilfluktsrom. Det er krav til at tilfluktsrommet skal kunne ryddes og klargjøres i løpet av 72 timer. Sammen kan vi legge en plan for hvordan du kan sikre at ditt tilfluktsrom til enhver tid er i forskriftsmessig stand.

Les mer om tilfluktsrom her: Om tilfluktsrom Forsvaret

Les forskrifter om tilfluktsrom her: Forskrift om tilfluktsrom

Krav til tilfluktsrom

•    Tilfluktsrommene skal kunne tas i bruk på 72 timers varsel og man skal kunne oppholde seg i tilfluktsrommet i minst 6 timer.
•    Tilfluktsrom skal i oppholdsrommet ha en fri golvflate på 0,6 kvadratmeter per person tilfluktsrommet skal gi plass for. I tillegg skal det være plass for nødvendig utstyr og installasjoner.
•    Tilfluktsrom skal plasseres og utformes slik at de gir tilfredsstillende vern mot de våpenvirkninger som det må regnes med at de kan bli utsatt for under krig.
•    Kravene til installasjoner og utstyr er ulike for rom av ulik størrelse. I et tilfluktsrom for 200 personer skal det for eksempel være beholdere for minst 1000 liter vann og ventilasjonsfilter for en gitt mengde luft. I rom av denne størrelsen skal den ytterste døra være lagd av stål minst 35 millimeter tykt.

Hvem har tilsyn med tilfluktsrom i Norge

Sivilforsvaret har ansvaret for tilsyn med offentlige og private tilfluktsrom. Standarden på rommene varierer som følge av at de er bygd under ulike forskrifter, og varierende grad av vedlikehold. Tilfluktsrom som er i jevnlig bruk er i generell bedre forfatning, enn rom som kun benyttes sporadisk eller ikke er i bruk.

Hvem har ansvar for å bygge tilfluktsrom i Norge

Direktoratet for sivilt beredskap (DSB) har det overordnede tilsyn med bygging av tilfluktsrom. Direktoratet gir nødvendige supplerende regler og bestemmelser om planlegging, utførelse, utstyr, vedlikehold og kontroll av tilfluktsrom.

Hva er definisjonen på et tilfluktsrom, og hvor mange er det i Norge?

Tilfluktsrom er permanente beskyttelsesrom som vil kunne redusere omfanget av skader som følge av krigshandlinger.

I Norge er det nesten 20 000 tilfluktsrom med plass til litt over 2,5 millioner mennesker. Det er cirka 19 000 private rom med cirka 2,2 millioner plasser og cirka 600 offentlige rom med 300 000 plasser. Tilfluktsrommene skal kunne tas i bruk på 72 timers varsel. Det er ikke bygget tilfluktsrom siden 1998.

Kilde Sivilforsvaret