Sjokkventil KC-S og KC-T

SJOKKVENTIL KC-S OG KC-T
Model: Ventilasjon i tilfluktsrom
Ta kontakt

Ventilen er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som sjokkventil- og overtrykksventil uten dempningsledd i betonganlegg og offentlig tilfluktsrom i fjell.

Bruksområde
Ventilen er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som sjokkventil uten dempningsledd i betonganlegg og offentlig tilfluktsrom i fjell. Ventilen har også anvendelse i sivile produksjonsanlegg hvor det er fare for eksplosjoner, for eksempel i petrokjemiske anlegg og andre prosessanlegg.

KC-S/1 og KC-T/1 for tilfluktsrom i betong.
KC-S/3 og KC-T/3 for offentlig tilfluktsrom i fjell.
For bruk i fjellanlegg har ventilen et kraftigere innstøpingshus, mens ventilelementene er de samme.

Konstruksjon
Ventilblokkene består av et ventilhus i epoksybelagt aluminium med seks gjennomløp. I hvert gjennomløp sitter en bladfjær i rustfritt materiale som utgjør lukkeelementet. Ventilblokkene monteres i innstøpingshus dimensjonert i henhold til den aktuelle trykkbelastning, luftmengde, og tillatt trykkfall. Standard innstøpningshus leveres varmforsinket med forskalingsplater for systemforskaling. På forespørsel kan vi levere andre typer hus for innmuring eller fastbolting tilpasset de aktuelle forhold. Innstøpingshus kan også leveres i syrefast stål.

Funksjon
Bladfjærene som utgjør lukkeelementet står normalt i midtstilling og tillater ventilasjonsluften å passere i begge retninger. Hvis ventilen blir utsatt for en trykkbølge blir fjæren presset mot ventilsetet og lukker. Ved den etterfølgende undertrykksfase suges bladfjærene mot det motsatte ventilsetet og stenger for undertrykket. På grunn av bladfjærenes lille masse, er lukketiden meget kort.

Sjokk/overtrykksventil KC-S og KC-T

Spesielle egenskaper
Lukker automatisk både ved trykk og undertrykk
Motstår gjentatte belastninger >1100 kPa reflektert eksplosjonstrykk av lang varighet
Kort lukketid: 1.5 ms ved 1000 kPa
Laveste lukketrykk: 2500 Pa (2.5 kPa)
Fleksibel mht. kapasitet og byggemål
Stor kapasitet
Vedlikeholdsfri – korrosjonsbestandig
Enkel innstøping og montering
Ventilåpningen kan værer nødutgang når elementene fjernes.
Vedlikehold
Sjokkventiler skal inspiseres minst en gang årlig og skal holdes rene. Ventilelementene har ingen smurte deler som kan sette seg fast på grunn av manglende smøring.

Inntak / fordelingskammer
Vi kan også levere inntak-/fordelingskammer tilpasset innstøpingshuset og det aktuelle kanalopplegg. Videre kan vi levere inntaks- og fordelingskanaler ifølge krav fra Direktoratet for sivil beredskap. Standard utførelse er varmforsinket stålplate.

Rister
I tilfeller hvor sjokkventilen ikke skal tilknyttes kanaler, kan vi levere rister tilpasset innstøpingshuset. Utførelser i pulverlakkert stål (hvit), eller rustfritt stål.

Forespørsler
Ved forespørsler og bestilling bes oppgitt:

Luftmengde og tillatt trykkfall
Funksjon
Eksplosjonstrykk
Veggtykkelse
Størrelse og utforming av innstøpingshus ved avvik fra standard utførelse
Skisser for kanalopplegg ved leveranse av kammer og kanaler.


Sjokk/overtrykksventil KC-S og KC-T fig1

Funksjon
Sjokkventil KC kan anvendes som sjokkventil for luftinntak/evakuering og som sjokk-/overtrykksventil. Ventilen lukker for positive og negative trykkfaser av en eksplosjon. Ventilelementet kan ikke monteres for luftevakuering i horisontalt tak ( for dette formål, se ventil FC-H). Strømningsretning for ventilasjonsluft er vist med hvite piler. Eksplosjonstrykk er vist med svart pil.

Sjokk/overtrykksventil KC-S og KC-T

Sjokk/overtrykksventil KC-S og KC-T
Luftinntak
Ventilelement vertikalt, rødt merke ned og ut. Alternativt ventilelement horisontalt, rødt merke ut. Ventilstaven er normalt i åpen midtstilling. Ventilen lukker ved trykk og åpner seg deretter.
Luftinntak (sjokk/undertrykk)
Ventilelement vertikalt, rødt merke opp og ut. Ventilstaven er normalt i lukket stilling. Ventilen åpnes av undertrykk (ca. 90 Pa) når ventilasjonen er i gang. Den lukker ved trykk og åpnes deretter av ventilasjonen.
Evakuering.
Ventilelement vertikalt, rødt merke ned mot flens. Alternativt ventilelement horisontalt, rødt merke mot flens. Ventilstaven er normalt i åpen midtstilling. Ventilen lukker ved trykk og åpner seg deretter.
Evakuering (sjokk/overtrykk)
Ventilelement vertikalt, rødt merke opp mot flens:
Ventilstaven er normalt i lukket stilling. Ventilen åpnes av overtrykk (ca. 90 Pa) når ventilasjonen er i gang. Den lukker ved trykk og åpnes deretter av ventilasjonen.

Standard innstøpningshus for tilfluktsrom

For tilfluktsrom skal denne type innstøpningshus benyttes. Tegningen viser innstøpningshus for tilfluktsrom i betong beregnet for 300 kPa reflektert trykk. For tilfluktsrom i fjell, beregnet for 1000 kPa reflektert trykk, er bredden 565 mm.

Innstøpningshus med flere rader (se ill. under).

For prosessanlegg med stort ventilasjonsbehov og relativt moderate trykk-krav, kan tilsvarende hus tilvirkes med flere rader med ventilelementer. Ventilhusene blir styrkeberegnet i hvert enkelt tilfelle ut fra forventet eksplosjonslast, luftmengde, og akseptabelt trykktap.

Det tas forbehold om konstruksjonsendringer